ofgv header splash
 

Start zwemseizoen 1 mei 2014

ofgvIn Flevoland zijn 27 officiële stranden waar je veilig kunt zwemmen. Het zijn stranden waar van 1 mei tot en met 1 oktober de waterkwaliteit regelmatig wordt gecontroleerd. De OFGV coördineert en controleert in Flevoland alles rondom deze officiële zwemlocaties, de metingen worden gedaan door het waterschap Zuiderzeeland of Rijkswaterstaat. Op dit moment is de OFGV druk bezig met de voorbereidingen. Zo is onlangs het rapport ‘veiligheidsonderzoek zwemwater 2013’ afgerond, is de zwemwaterkaart 2014 verstuurd en heeft er een bijeenkomst met alle strandbeheerders plaatsgevonden.
Op www.zwemwater.nl staan de officiële locaties, de daarbij behorende kwaliteit, de voorzieningen en de maatregelen die er van kracht kunnen zijn. Kijk vanaf 1 mei voor actuele meldingen op Twitter (@flevozwemwater) en Facebook (www.facebook.com/flevozwemwater).

Voorlichting en milieu-educatie

ofgvAls OFGV voeren we niet alleen milieutaken uit, maar doen we ook aan milieu-educatie en voorlichting. In dit kader hebben Axel Köller en Dirk Rietkerk namens de OFGV tijdens de landelijke GEOweek (7t/m 11 april) een vijftal gastlessen gegeven op basisscholen in Huizen, Bussum en Almere. De gastles begon met een verhaal over de ontstaansgeschiedenis van de Nederlandse bodem in onze regio (ijstijd, stuwwallen, ligging aan/in de Zuiderzee), waarna ingezoomd werd op de plaatselijke opbouw van de bodem. Vervolgens inventariseerden Axel en Dirk samen met de kinderen wat je zoal vindt in de bodem (kabels/leidingen, planten, dieren), ofgvwaarbij ze vertelden over verontreinigingen in de bodem en het onderzoek hiernaar. Daarna bespraken ze de plaatselijke bodemkwaliteit en de situatie rondom de school.

Na de presentatie was het de beurt aan de leerlingen. Ze gingen naar buiten met een grondboor om een boring tot ca. 2 meter diep uit te voeren. Na afloop werd bekeken of de gevonden bodemopbouw overeen kwam met wat er verteld was. Dit bleek gelukkig het geval. Na afloop waren zowel de kinderen, de docenten als de OFGV’ers enthousiast over de lessen.

Resultaat door samenwerken

ofgv Recent zijn op het gebied van bodemenergie diverse rechtszaken geweest waarbij handhaving als instrument zeer goed inzetbaar bleek. Zo is succes behaald bij een bedrijf dat niet voldeed aan de vergunningsvoorwaarden. Het eind van het handhavingsproces was dat vanuit de omgevingsdienst besloten is tot inning van de dwangsommen. Dat had wel als gevolg dat de gang naar de rechtbank moest worden gemaakt. Daar werd de OFGV uiteindelijk in het gelijk gesteld. Ook bij een tweede rechtszaak, die betrekking had tot de boringvrije zone van Flevoland, is de OFGV is het gelijk gesteld. Deze successen konden alleen worden behaald doordat het team Bodem, Water en Natuur van de OFGV heel nauw heeft samengewerkt met de OFGV vakspecialisten op het gebied van expertise, vergunningen en juridische zaken. Het winnen van deze rechtszaken en de ingezette milieulijn laten zien dat het samenvoegen van kennis en expertise heel goed uit kan pakken.

Bezoek ministerie Infrastructuur en Milieu

Op woensdag 19 maart bracht een kleine delegatie van het ministerie van Infrastructuur en Milieu een werkbezoek aan de OFGV. De aanleiding voor dit bezoek was een discussie tijdens een regulier overleg tussen Omgevingsdienst.nl (de vereniging van directeuren van omgevingsdiensten) en het ministerie. Paul Schuurmans, voorzitter van de vereniging, nodigde hen uit voor een werkbezoek bij een OFGV. Na een korte rondleiding door het gebouw werd de delegatie door het management bijgepraat over het werk van de omgevingsdienst. De ambtenaren van I en M, die nu bezig zijn met de voorbereidingen van de Omgevingswet, werd uitgelegd hoe zaken in de praktijk uitvallen en wat er speelt op lokaal niveau. Het werkbezoek is goed verlopen en werd door de mensen van I en M als zeer prettig ervaren.

ofgv

Archivering zaakdossiers

De OFGV werkt als uitvoeringsorganisatie voor 17 partners. Er wordt grotendeels digitaal gewerkt waardoor geen papieren archief wordt bijgehouden. De OFGV heeft echter nog wel wat papieren dossiers in huis die terug moeten naar de ‘eigenaar’, zodat deze op de juiste plaats gearchiveerd kunnen worden. De verwachting is dat alle dossiers binnen 3 maanden zijn teruggestuurd naar alle partners.
In mei start de OFGV met het leveren van afgeronde zaakdossiers aan twee van onze partners. Het digitale gedeelte van de (afgesloten)zaakdossiers wordt via een transferschijf ter beschikking gesteld. De oorspronkelijke papieren aanvraag met bijlagen volgt per post. Uitgangspunt is dat een document maar eenmaal wordt geleverd, ofwel digitaal ofwel als oorspronkelijk papieren document. Na deze twee pilots worden met elke partner nadere afspraken gemaakt over de exacte ingangsdatum, het aansluiten van de processen en wat daarbij de wensen/aandachtspunten zijn. Voor meer informatie of vragen neem contact op met de informatiemanager van de OFGV, Emmeke Smeulders; e.smeulders@ofgv.nl

Netwerkbijeenkomsten

Naast een groot aanbod van opleidingen en cursussen organiseert de OFGV diverse netwerkbijeenkomsten. Binnenkort:

Netwerkbijeenkomst ‘Kennis is macht, kennis delen is kracht’. Datum 15 mei vanaf 10.00 uur, pand OFGV in Lelystad.
Deze bijeenkomst wordt georganiseerd met als doel kennis en ervaringen delen met collega’s van andere omgevingsdiensten. Het is bedoeld voor adviseurs op de vakgebieden HRM, ICT, Financiën, Projectleider, Kwaliteit en Communicatie. Ook afdelingshoofden en teamleiders zijn van harte welkom. Aanmelden voor deelname opleidingen@ofgv.nl tot 9 mei 2014.

Regionale Bodemdag Midden-Nederland.
Datum 5 juni vanaf 09.00 uur, Provinciehuis in Lelystad.
De OFGV organiseert samen met de gemeente Utrecht, Politie Midden-Nederland, ILT en RWS-Bodem + een regionale bodemdag. De dag is voor collega’s die werken op het gebied van bodem, grond en bouwstoffen, civiele werken, vergunningverlening en toezicht & handhaving in de provincies Utrecht en Flevoland.

Vragen?
Heeft u vragen of wilt u meer informatie over een van bovengenoemde netwerkdagen neem dan contact op met de heer Ramon Blok, tel: 0622673516 of e-mail: opleidingen@ofgv.nl.

Opleidingen
Binnenkort start de OFGV met diverse cursussen/opleidingen. Er zijn nog enkele plaatsen beschikbaar. Meer informatie kunt u vinden op onze site: www.ofgv.nl/kenniscentrum-ofgv

Nieuwsflits 4 • april 2014 • Copyright © 2014 OFGV • Voor de webversie klik hier
Botter 14-15 • Postbus 2341 • 8203 AH Lelystad • T 088 6333 00 • E info@ofgv.nl • W ofgv.nl