ofgv header splash
 

OFGV actief op social media

ofgv-twitter Om onze partners, relaties en andere geïnteresseerden op een toegankelijke en actuele manier op de hoogte te houden van onze werkzaamheden is de OFGV gestart met verschillende social media accounts.

Na een succesvolle pilot van de communicatie rondom het zwemwater op Facebook en Twitter is er besloten om deze manier van communiceren uit te breiden. Sinds afgelopen zomer is de OFGV daarom te vinden op LinkedIn, Twitter en Facebook.

Wilt u snel op de hoogte gebracht worden van actueel nieuws van de OFGV? Volg ons dan via deze kanalen. 

Ringonderzoek voor omgevingsdiensten

Op donderdag 30 oktober 2014 vindt er voor de tweede keer een zogenoemd ringonderzoek voor omgevingsdiensten plaats. Tijdens dit onderzoek worden deelnemers van verschillende omgevingsdiensten gevraagd om in groepsverband een milieucontrole uit te voeren.

Inzicht werkwijze
Plenair worden de uitkomsten tussen de toezichthouders besproken en bediscussieerd. Dit levert een mooi inzicht in elkaars werkwijze en beweegredenen voor de wijze van toezicht en het optreden. De informatie die hieruit komt kan door de deelnemende omgevingsdiensten gebruikt worden om resultaatgerichter en efficiënter te werken. Daarnaast is het een goede en leuke manier om kennis te maken met toezichthouders van verschillende omgevingsdiensten.

Gastheer Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant
Het ringonderzoek 2014 vindt plaats in Eindhoven. De OFGV is daar te gast bij de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant. Er kunnen 15 personen, drie personen per omgevingsdienst, meedoen. Voor meer informatie en opgave kunt u contact opnemen met Hans Oude Ophuis.

Kennistafel omgevingsdiensten

ofgvOp 27 augustus vond aan het eind van de middag de eerste Kennistafel plaats voor de 29 directeuren en bestuurders van omgevingsdiensten. De OFGV was de gastheer voor deze bijeenkomst. Deze Kennistafel is ontwikkeld en tot stand gekomen in samenspraak met het ministerie van I&M en Omgevingsdienst.nl.

Inhoud Kennistafel
Tijdens de bijeenkomst zijn de drie inleiders onder andere ingegaan op de bestuurlijke context van omgevingsdiensten, opdrachtgeverschap in relatie tot de eigenaarsrol en opdrachtnemerschap, samenwerking in de (handhavings)keten, en het traject naar de Omgevingswet.

Groot bodemsaneringsproject in Dronten

ofgv-twitter Aan de Houtwijk in Dronten wordt door de OFGV gewerkt aan een bijzonder project. Bijzonder omdat hiermee het laatste grote bodemsaneringsproject in opdracht van de provincie Flevoland in uitvoering is gekomen.

Bodemdeskundigen team Expertise
De vakgroep Bodem van de OFGV adviseert en ondersteunt haar partners op bodemgebied. Deze bodemdeskundigen houden zich bezig met de coördinatie van de uitvoering van het project namens de opdrachtgever: aanbesteding, opdrachtverstrekking, verzorgen van aanvragen en meldingen en financiële controle. Ook verzorgt de OFGV diverse bevoegd gezag-taken zoals de beschikkingen en meldingen in het kader van de Wet bodembescherming, en toezicht en handhaving daarvan.

Voormalige chemische wasserij
De voorbereidingen voor deze sanering van een bodemverontreiniging, veroorzaakt door een voormalige chemische wasserij (1976-1988), zijn al gestart in 1996 met het eerste onderzoek gevolgd door een reeks van onderzoeken en plannen om tot uitvoering te komen. Deze maand is men begonnen met het ontgraven en afvoeren van verontreinigde grond. Hierna zal nog tien jaar monitoring van het verontreinigde grondwater plaatsvinden om te kijken of een acceptabele eindsituatie is ontstaan.

Zoals beloofd… de OFGV werkt zaakgericht!

Alles wat de OFGV aan documenten maakt en ontvangt ten behoeve van vergunningverlening en toezicht en handhaving wordt bij de partners gearchiveerd. Tot nu toe leverden wij losse documenten aan. Vanaf augustus is de OFGV gestart met het leveren van complete digitale zaakdossiers ter archivering.

Hyperdrive
Elke eerste maandag van de maand ontvangt de partner alle afgesloten zaken van die maand. Dit gaat niet meer via de email, maar gestructureerd via de hyperdrive; een veilige manier om dossiers en documenten uit te wisselen. Een mooie stap in het efficiënter/gestructureerd uitwisselen van documenten.

Vragen
Voor vragen en opmerkingen over dit onderwerp mailt u met Emmeke Smeulders, voor instructie en verdere detailafspraken kunt u terecht bij Christina de Bruin.

Bodeminformatiesysteem (iBis) operationeel

ibis-ofgvDankzij een intensieve samenwerking met onze partners en Roxit, is de OFGV er in geslaagd om de meeste bodemdata te migreren naar een nieuwe centrale database. Dit bodeminformatiesysteem (iBis) bevat nu duizenden locaties met gegevens over de kwaliteit van de grond en het grondwater. Het systeem is volledig operationeel. Dit betekent dat de OFGV de data kan raadplegen, muteren en aanvullen. Om het systeem volledig actueel te maken start de OFGV binnenkort met de invoer van de meest actuele bodemonderzoeken.

Verbetering dienstverlening
Zoeken in de archieven van partners hoeft niet meer. Doordat we nu met een klik op de knop in iBis bij de benodigde informatie zijn, gaat het werk sneller en efficiënter. Gevolg is verbetering van de kwaliteit van dienstverlening.

Sssst, we zijn begonnen…

De OFGV is op donderdag 11 september gestart met de pilot HBO opleiding. De bedoeling van deze eigen opleiding is dat de deelnemers nog dit jaar aantoonbaar voldoen aan HBO-niveau op hun vakgebied en daarmee aan de kwaliteitscriteria 2.1. Uiteindelijk kan er door de deelnemers een volwaardig HBO diploma behaald worden.

OFGV-CURSUS

Linked-in-ofgv twitter-ofgv facebook-ofgv

Nieuwsflits 6 • september 2014 • Copyright © 2014 OFGV • Voor de webversie klik hier
Botter 14-15 • Postbus 2341 • 8203 AH Lelystad • T 088 6333 00 • info@ofgv.nlofgv.nl