ofgv
 
Voorwoord

Bestuur en medewerkers van de OFGV wensen u fijne feestdagen en een voorspoedig 2016.

Het afgelopen jaar heeft in het teken gestaan van ondernemen en verbinden. In dat jaar is een flink aantal zaken in samenwerking met de partners opgepakt en zijn verbeteringen doorgevoerd.

Aanvullend op die thema’s staat 2016 in het teken van de vakinhoud. Op welke thema’s, bedrijfstakken en/of activiteiten richten wij ons? Wat willen we zicht- en merkbaar bereiken in ons werkgebied? Hoe bereiken we het Level Playing Field waarvoor de OFGV is opgericht? Vraagstukken die we niet zonder onze partners beantwoorden. In 2016 gaan we ook proefdraaien met de kostprijssystematiek. Het veranderen van de financieringsgrondslag is in het politieke speelveld waarin wij opereren een ingewikkelde operatie die we samen met onze partners oppakken.

Volgend jaar verwachten wij ook een kwalitatieve bijdrage te leveren aan het in stand houden en verbeteren van uw en onze fysieke leefomgeving. Met ambitie en vertrouwen kijken we uit naar de samenwerking met u in 2016.

Jop Fackeldey, voorzitter OFGV         Paul Schuurmans, directeur OFGV ofgv

Ringonderzoek bij DCMR Milieudienst Rijnmond
ofgv

Op donderdag 12 november vond een ringonderzoek plaats bij het Vlietland Ziekenhuis in Rotterdam. De organisatie was in handen van de DCMR met ondersteuning van de OFGV. Het doel van deze dag was om te vergelijken hoe verschillende omgevingsdiensten met overtredingen omgaan.

In totaal hebben zeven omgevingsdiensten deelgenomen aan het ringonderzoek, waaronder Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid, Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant en Omgevingsdienst IJmond.

Lees verder >>

 

Cursus- en opleidingsprogramma Kenniscentrum OFGV
te vinden op Kennisnet

Het cursus- en opleidingsprogramma van het Kenniscentrum OFGV is nu ook te vinden op Kennisnet van Omgevingsdienst NL.

Samenwerken
Opleidingscoördinator Ramon Blok: 'De opleidingen zijn actueel, praktijkgericht en worden gegeven door gecertificeerde docenten. Omgevingsdiensten kunnen zo voldoen aan de kwaliteitscriteria 2.1. Bovendien kan men zich doorontwikkelen als vakprofessional op MBO-niveau, Associate Degree en op HBO-niveau. Als omgevingsdiensten werken we samen aan de kwaliteit en de toekomst van ons vakgebied door optimaal gebruik te maken van elkaars kennis, kunde en faciliteiten.'

Stagedag wethouder Post bij de OFGV
 

Wethouder Post van Urk heeft vrijdag
6 november stage gelopen bij de OFGV. Een dag stagelopen is door Paul Schuurmans, directeur OFGV, aangeboden aan de OFGV bestuurders.

Wethouder Post: 'Het programma was gevarieerd en op maat. Er kwamen veel onderwerpen langs die mijn interesse hebben en actueel zijn. Leuk om op deze manier meer te leren over de werkzaamheden van de OFGV. Het was een aangename en leerzame dag.'

Lees verder >>

Werkbezoek OD West-Holland

Om ervaring op te doen met Het Nieuwe Werken (HNW) heeft Omgevingsdienst West-Holland op dinsdag 17 november een werkbezoek gebracht aan de OFGV. Bij de OFGV wordt er gewerkt volgens dit concept onder de naam Het OFGV Werken (HOW).

ofgv

Inspirerend
Derk Eskes, directeur OD West-Holland: 'Ik heb bewondering voor de consequente wijze waarop de OFGV Het Nieuwe Werken heeft ingevoerd. Vooral het breed doordachte concept, van werkcultuur tot fysieke inrichting, vond ik inspirerend. Met deze middag heeft de OFGV mij een goed voorbeeld gegeven waaruit blijkt dat de essentie moet liggen bij het 'door ontwikkelen van professionaliteit' en dat het kantoor concept daar ondersteunend in is. De OFGV mag daar terecht trots op zijn!'

Lees verder >>

Goede samenwerking tijdens Handhavingsestafette 2015

Van 23 september tot en met 30 september vond de Handhavingsestafette in zowel Flevoland als Gooi en Vechtstreek plaats. Tijdens deze zestiende handhavingsestafette voerden verschillende partijen handhavingsactiviteiten op milieugebied en bouwtoezicht uit met een samenwerking tussen onder andere de OFGV, gemeenten, politie, brandweer, zuiveringschap, RWS en ILT.

Enkele resultaten:

  • Illegaal staand want in beslag genomen op het Markermeer.
  • Drie processen-verbaal bij transportcontrole bestelauto’s in Weesp, Almere  en Huizen: geen diploma goederenvervoer en niet volgen van voorschriften vervoer gevaarlijke stoffen.
  • Drank- en Horecawet controles bij detailhandel en afhaalhoreca in Weesp, Wijdemeren en Hilversum met behulp van twee minderjarigen: resultaten ten opzicht van eerdere acties waren beter door voorlichtingscampagne NIX18 en terugkoppeling van vorige acties.

Lees verder >>
Vertrek Jeroen Hörst en Artto Brakkee

Na drie jaren bouwen aan de OFGV organisatie gaan Jeroen Hörst en Artto Brakkee een nieuwe uitdaging aan. Op dinsdagmiddag 24 november namen beide heren afscheid. Tijdens een afscheidsreceptie konden OFGV’ers en relaties Jeroen en Artto de hand schudden.

 

Concept-uitvoeringsprogramma’s naar partners verstuurd

De uitvoeringsprogramma’s, een vertaling van de opdracht die de partners hebben neergelegd bij de OFGV, zijn in concept verstuurd naar de partners. De uitvoeringsprogramma’s worden nu met elke partner doorgenomen. De eerste gesprekken hebben inmiddels plaatsgevonden en de eerste reacties zijn positief.

Producten- en dienstencatalogus
Dit jaar is de opzet van de opdrachttabel anders dan de voorgaande jaren. De tabel is nu als bijlage opgenomen bij het programma en geheel gebaseerd op de producten- en dienstencatalogus van de OFGV. Daarbij heeft de OFGV een verdere uitsplitsing aangebracht in de producten die geleverd worden.

OFGV helpt bij energiebesparing woningen in Naarden

In Naarden werken twee buurtplatforms, Hoom en de gemeente samen om de wijken Rembrandtpark, Componistenkwartier, Jac. P. Thijssepark, Vierhoven en Keverdijk te verduurzamen. De OFGV ondersteunt de gemeente hierbij op het gebied van expertise en ondersteuning bij subsidieverlening.

Energiebesparende maatregelen
In de genoemde wijken is het gebruik van gas en elektriciteit bovengemiddeld hoog. Tijdens een informatieavond op maandag 5 oktober werd gesproken over spouwmuurisolatie, bodemisolatie, vloerisolatie, dakisolatie, zonnepanelen en CV-ketels.

Maar liefst 21 mensen hebben interesse getoond in 41 verschillende energiebesparende maatregelen. Er hebben zich zoveel bewoners aangemeld om hun woning te verduurzamen dat voor vloer- en bodemisolatie de wijkkorting is bereikt.

Startbijeenkomst Uitvoeringskader VTH

Afgelopen zomer is er een projectplan opgesteld om te komen tot (waar mogelijk) een OFGV-breed gedragen uitvoeringskader voor de vergunning-, toezicht- en handhavingstaken die bij de OFGV zijn belegd. Het project wordt uitgevoerd samen met alle partners van de OFGV.

Met dit uitvoeringskader wordt de beleidscyclus voor de OFGV-taken geborgd. Op woensdag 28 oktober vond de startbijeenkomst Uitvoeringskader VTH plaats in Lelystad. Tijdens deze bijeenkomst is samen met onze partners de opdracht verder gespecificeerd en afgestemd.

Linked-in-ofgv twitter-ofgv facebook-ofgv

Nieuwsflits 12 • dec. 2015 • Copyright © 2015 OFGV • Voor de webversie klik hier
Botter 14-15 • Postbus 2341 • 8203 AH Lelystad • T 088 6333 00 • info@ofgv.nlofgv.nl