ofgv header splash
 
Een voorspoedig 2014

Bestuur en medewerkers van de OFGV wensen alle deelnemende partijen, ketenpartners en bevriende organisaties prettige feestdagen en een voorspoedig 2014. Wij zijn samen de uitdaging aangegaan en dankzij de intensieve samenwerking is het eerste jaar succesvol verlopen. Wij zijn trots op dit bedrijf en de resultaten die we samen met de medewerkers hebben behaald. Met ambitie en vertrouwen gaan wij 2014 in.

Jop Fackeldey, voorzitter OFGV         Paul Schuurmans, directeur OFGV ofgv

De Floriade in Almere

In 2022 is de 7e editie van de Floriade in Almere. In de plannen van Almere is de Floriade geen eenmalig evenement, maar vormt het de start van een nieuwe, blijvende stadswijk in het centrum van de stad, met de naam Almere Floriade. En hoewel de Floriade nog ver weg is, hebben we als OFGV er nu al mee te maken. Voordat er immers ook maar een schep de grond in gaat, moet wel bekend zijn wat de kwaliteit van die grond is. Vandaar dat er dan ook een start is gemaakt met de ontwikkeling van het terrein door te kijken of er wellicht een bodemverontreiniging aanwezig is. Het is nog maar het offertestadium, maar de OFGV is al begonnen met de Floriade.

Boa's bijeen

OFGV BOA

Begin 2013 zijn de Boa's van de OFGV beëdigd door de korpschef van de Nationale Politie.

Op woensdag 13 november hield de OFGV haar eerste bijeenkomst voor Bijzondere opsporingsambtenaren (Boa’s) en Boa werkgevers. Sinds 1 juli 2013 kan de OFGV beschikkingen opmaken en versturen naar het CJIB. Vanuit het gehele werkgebied van de Omgevingsdienst kwamen 56 collega’s op het programma af. Paul Schuurmans opende de bijeenkomst en daarna kwamen presentaties over programmatisch handhaven en de Bestuurlijke Strafbeschikking milieu (BSBm) door Patrick van de Heisteeg, Boaregistratie door Aart van der Sluijs en een workshop BSBm gegeven door Annemiek Tubbing. De collega’s van Faunabeheer Flevoland, provincie Noord-Holland, Gooi’s Natuurreservaat, verschillende gemeenten, Staatsbosbeheer, de Sportvisfederatie MidWest Nederland, Natuurmonumenten en de Boa’s van de OFGV konden bij deze middag nader kennismaken. De bijeenkomst krijgt navolging in de vorm van cursussen en trainingen waarbij de OFGV de facilitering van de Boa’s voor haar rekening neemt.

De OFGV wil graag een verbindende factor zijn in het efficiënt en effectief handhaven van de fysieke leefomgeving. Het stimuleren van samenwerking en het bevorderen van programmatisch handhaven is als taak vanuit de provincie Flevoland meegegeven aan de OFGV. Door samenwerkingsovereenkomsten in het kader van de BSBm leggen wij de basis voor samenwerking en is er gelijk een ankerpunt voor het programmatisch handhaven.

Het laatste nieuws is dat begin december het bestuur van Sportvisserij MidWest Nederland het samenwerkingsverband met de OFGV heeft ondertekend.

Wabo-decentralisatie

Er is duidelijkheid over de Wabo-decentralisatie. Alle bedrijven (behalve de IPPC en BRZO bedrijven) van de provincie vallen vanaf 1 januari 2014 onder bevoegd gezag van de gemeenten. De financiële middelen voor het uitvoeren van deze taken worden overgeheveld van het provinciefonds naar het gemeentefonds. Positief is dat besloten is dat de beschikbare gelden één op één overgaan, zonder dat het rijk een korting toepast. De staatsecretaris heeft gemeenten opgeroepen deze financiële middelen in te zetten voor deze taak bij de omgevingsdiensten. Het Algemeen Bestuur van de OFGV heeft afgelopen vergadering met dit principe ingestemd. De gemeenten beslissen formeel overigens zelf over de uitgaven voor deze nieuwe taak. Volgens Paul Schuurmans verandert er voor de OFGV niet veel. “Wij doen dit werk en blijven dit doen, alleen gaan we deze taken onder verantwoordelijkheid van andere partners uitvoeren. Zodra duidelijkheid is over de gelden die worden overgeheveld van de provincies naar de gemeenten zullen aan deze afspraken ook financiële consequenties worden gehangen. Uiteindelijk zal dit leiden tot een aanpassing in de begroting 2014.”

Warme Truiendag

ofgvOp 7 februari trekken de OFGV medewerkers een warme trui aan, we zetten de verwarming een graad lager en besparen 7% energie en dus 7% CO2 uitstoot. Zo draagt de OFGV zijn steentje bij aan een duurzamere wereld. Dat begon al bij het kiezen van het pand (energielabel A en uitsluitend groene stroom) en bij de aanschaf van de inrichting. Vorige maand is in een medewerkersbijeenkomst uitgebreid stilgestaan hoe we in ons werk duurzaam zijn. Dat kan door bij de inkoop van materialen te kiezen voor duurzaam, door waar dat kan het openbaar vervoer te gebruiken, maar ook door bij controles te kijken of bijvoorbeeld de verlichting in een pand wel duurzaam is.

De Greenchoice Warme Truiendag wordt jaarlijks op of rond 16 februari gehouden, de verjaardag van het Kyotoprotocol. Voor 2014 is gekozen voor vrijdag 7 februari. De bedoeling van het Kyoto protocol is om de uitstoot van broeikasgassen, die leiden tot klimaatverandering, wereldwijd te verminderen. De dag herinnert iedereen aan de afspraken van het verdrag: ook in Nederland moet de uitstoot van broeikasgassen verminderen. Is de Warme Truiendag iets voor uw organisatie, kijk dan op www.warmetruiendag.nl

Vuurwerkcontroles 2013

ofgvDe OFGV voert in november, december en februari (2014) vuurwerkcontroles uit. De controles worden uitgevoerd bij verkoopkooppunten van vuurwerk in de partner gemeenten. Binnen de OFGV zijn zeven toezichthouders hier verantwoordelijk voor. Dit doen ze niet alleen. Aan de controles nemen diverse handhavingspartners deel waaronder de gemeenten, de provincie Flevoland, de politie Midden-Nederland en brandweer Flevoland en Gooi en de Vechtstreek.

Zowel de opslag als de verkoop van vuurwerk moeten voldoen aan o.a. het Vuurwerkbesluit. In november en begin december  worden de verkooppunten gecontroleerd op fysieke voorzieningen. In het bijzonder wordt aandacht besteed aan de technische staat van onderhoud van de voorzieningen. De sprinkler-/brandmeld- en ontruimingsinstallaties moet bijvoorbeeld periodiek worden geïnspecteerd.

Alleen op vooraf vastgestelde data mag vuurwerk worden verkocht. De drie vastgestelde verkoopdagen voor het consumentenvuurwerk zijn zaterdag 28 december, maandag 30 december en dinsdag 31 december. Op deze dagen wordt er gecontroleerd op verkoopeisen, gebruik bewaarplaats, opslaghoeveelheden en de bevoorrading.
De toezichthouders wensen u een prettig en veilig 2014 toe.

Nieuwsflits 2 • december 2013 • Copyright © 2013 OFGV • Voor de webversie klik hier
Botter 14-15 • Postbus 2341 • 8203 AH Lelystad • T 088 6333 00 • E info@ofgv.nl • W ofgv.nl