ofgv header splash
 

Voorlichting Besluit Bodemkwaliteit

Met het overhevelen van de adviseurs naar de OFGV, is veel kennis over de wet- en regelgeving rondom grondverzet bij de gemeenten verdwenen. Voor de gemeente Wijdemeren ofgvwas dit aanleiding om de OFGV te vragen om hun planologen, vergunningverleners, uitvoerders en werkvoorbereiders bij te praten over grondverzet. In januari hebben de OFGV medewerkers Dirk Rietkerk en Axel Köller aan dit verzoek gehoor gegeven. Zij hebben voor een dertigtal ambtenaren van de gemeente Wijdemeren een presentatie verzorgd over wet- en regelgeving, bodembeheerplannen, bodemkwaliteitskaarten en meldingen. Er zijn na afloop veel vragen gesteld en beantwoordt. Vooral de uitvoering van het Besluit Bodemkwaliteit blijkt te leiden tot complexe situaties, die soms niet één, twee, drie op te lossen zijn. Heeft u vragen of behoefte aan meer informatie over de regels omtrent grondverzet stuur dan een email met uw vragen/verzoek naar info@ofgv.nl onder vermelding van Team Expertise/grondverzet.

Convenant Rustgebieden Waterfront

ofgv    ofgv

De OFGV heeft een convenant afgesloten met de gemeente Harderwijk. De omgevingsdienst oefent op basis van dit convenant het toezicht en de handhaving uit met betrekking tot het Rustgebied Noord en Rustgebied Zuid Waterfront Harderwijk (zie beelden). De organisatie van de handhaving sluit aan bij de coördinerende functie van de OFGV in het kader van het Beheerplan Natura 2000 voor het IJsselmeergebied. Gedurende de winterperiode, tussen 1 september en 1 april, voert de omgevingsdienst ten minste één maal per week een surveillance uit op de beide rustgebieden. Het convenant heeft een looptijd tot 1 januari 2019.

Waardering voor inzet en flexibiliteit geluidspoule

ofgv Eén van de basistaken die door de gemeenten en provincies is overgedragen aan de OFGV zijn de geluidsmetingen bij bedrijven en evenementen. Aan de hand van de binnengekomen aanvragen voor geluidsmetingen is de indruk ontstaan dat de behoefte aan goede geluidsmetingen groot is. Niet alleen het aantal overschrijdingen is opvallend, maar ook de hoogte ervan. Om de kwaliteit van de geluidsmetingen te verbeteren en meer uniformiteit te creëren in de rapportages is in 2013 besloten om een geluidspoule op te richten. In deze ‘poule’ werken geluidspecialisten en toezichthouders nauw samen en delen zij hun kennis.

In totaal zijn vorig jaar 56 bedrijfscontroles uitgevoerd. Een overschrijding van de voorschriften bleek 14 keer het geval. Daarnaast zijn 14 evenementen gecontroleerd op de geluidsvoorschriften waarbij één keer een overschrijding is vastgesteld.

Waardering inzet en flexibiliteit
Hans Oude Ophuis, coördinator geluidspoule: “Vanuit de opdrachtgevers is positief gereageerd op de inzet en de flexibiliteit van de ‘geluidspoule’. Om de uniformiteit te verbeteren is afgelopen jaar een nieuw format ontwikkeld om de meetrapporten uit te werken. Hierdoor is de kwaliteit van de rapportages toegenomen. In 2014 gaan we aan de slag met het verder professionaliseren van zowel de geluidsmetingen als de meetrapporten. Ook moet de handhaving verder vorm krijgen”.

Informatie
Heeft u vragen voor de medewerkers van de geluidspoule stuur dan een email naar info@ofgv.nl onder vermelding van geluidspoule.

Opleidingen en cursusaanbod 2014

ofgvHet Kenniscentrum van de OFGV organiseert dit jaar weer opleidingen, cursussen, trainingen en netwerkdagen. Het nieuwe cursusaanbod en cursusoverzicht 2014 is te vinden op www.ofgv.nl/kenniscentrum-ofgv. Het lesaanbod is niet alleen voor de medewerkers van de OFGV, maar ook voor de collega’s van andere omgevingsdiensten en onze (keten)partners.

Uniek is dat in maart de opleiding Handhaving Milieuwetgeving (voorheen de HAMIL) van start gaat. Hierdoor kan begin 2015 voldaan zijn aan de kwaliteitscriteria 2.1. Al in bezit van de Hamil opleiding, maar is deze verouderd, volg dan een bijspijker cursus. Vragen, mail dan naar opleidingen@ofgv.nl.

Overdracht BRZO/RIE4 bedrijven

Nationaal is afgesproken dat alle bedrijven met een hoog risicoprofiel op externe veiligheid, de zogenoemde BRZO en RIE4 (chemie) bedrijven, rechtstreeks worden gemandateerd aan een omgevingsdienst die specifieke kennis in huis heeft om de VTH-taak te kunnen uitvoeren. De BRZO/RIE4 bedrijven in onze regio gaan daarom over naar de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (OD NZKG). Het gaat om 6 bedrijven in de gemeenten Weesp, Hilversum, Almere en Lelystad. Voor de provincies is dit niet aan de orde, aangezien zij deze bedrijven al hebben ondergebracht bij de OD NZKG.

Concreet betekent het dat het verleende mandaat voor deze bedrijven overgaat van de OFGV naar de OD NZKG. Door de gemeenten is o.a. ingezet op het feit dat de overgang niet mag leiden tot meer kosten voor de uitvoering van deze taak. De verwachting is dat op korte termijn, dit voorjaar, de overdracht van de taken plaatsvindt. Ambtelijk wordt de overdracht inmiddels voorbereid, zodat vergunningaanvragen naadloos overgenomen kunnen worden door de OD NZKG en bedrijven van deze verandering geen hinder ondervinden.

Vuurwerkcontroles: Intensief maar waardevol

ofgvIn 2013 (november en december) heeft de OFGV de verkooplocaties van vuurwerk gecontroleerd in zowel Flevoland als Gooi en Vechtstreek. Deze taak lag voorheen bij de gemeenten. Het werkgebied van de OFGV telt in totaal 60 verkooplocaties: 40 in Flevoland en 20 in Gooi en Vechtstreek. Tijdens officiële verkoopdagen zijn zeven toezichthouders van de OFGV veelal in samenwerking met de politie, bezig geweest om alle locaties meermaals te bezoeken. Ook is op zondag 29 december het werkgebied doorkruist om te controleren of er geen vuurwerk werd verkocht.

Bevindingen
Bij de controles is gekeken of de verkooplocaties voldoen aan wet- en regelgeving en of de ondernemers en werknemers zich aan de regels houden.  In totaal zijn 5 waarschuwingen uitgedeeld. Ook zijn in een aantal gevallen de ondernemers gewezen op verbeterpunten. Dit werd door de ondernemers goed opgepakt. Twee ondernemers hebben van onze BOA een Bestuurlijke Strafbeschikking ontvangen.

Maurice Roelen, teamleider OFGV: “De controleperiode is intensief zeker voor de toezichthouders. Het is een korte periode waarin erg veel moet gebeuren. Dit is hectisch maar in onze ogen erg waardevol. Het voordeel van het uitvoeren van controles in het hele werkgebied, is dat de werkwijze uniform is. Alle ondernemers in ons werkgebied worden ‘gelijk’ behandeld, allemaal bezocht en op eenzelfde wijze gecontroleerd”.  

Nacontrole/evaluatie
Alle vuurwerkverkooplocaties worden begin dit jaar nogmaals bezocht. Dit om te controleren of al het vuurwerk uit de bewaarplaatsen is gehaald en goed is opgeslagen. In maart wordt met alle betrokkenen van de OFGV, politie en brandweer een eindevaluatie gehouden.

Nieuwsflits 3 • februari 2014 • Copyright © 2014 OFGV • Voor de webversie klik hier
Botter 14-15 • Postbus 2341 • 8203 AH Lelystad • T 088 6333 00 • E info@ofgv.nl • W ofgv.nl